Soms volgt dan de opmerking: “Maar kunnen die bedrijven en freelancers dit niet zelf onder elkaar regelen? Is een tussenspeler als Cantaloupe, die een commissie vraagt voor haar bemiddeling, in feite wel nodig? Waarna in regel een interessante en vaak geanimeerde  discussie volgt….

Waarom ben ik eind 2012 begonnen met Cantaloupe Interim Management? Wanneer doen bedrijven en HR Interim Mangers/Freelancers een beroep op bureaus zoals Cantaloupe en wat appreciëren/verwachtten ze mijns inziens vooral van ons? Voilà het onderwerp van dit artikel.

Cantaloupe Interim Management: waarom?

Twee zaken hebben me ertoe gebracht om te starten met Cantaloupe:

 1. In 2012 was ik een kleine 10 jaar actief als freelance recruiter. Ik werd 55 jaar en was reeds een paar maanden zonder opdracht. Gezien ik nog minstens 10 jaar intensief aan de slag wou blijven, greep ik deze periode van inactiviteit aan om een nieuwe richting in te slaan.
 2. De contacten met de bureaus die me als HR Freelancer polsten voor een nieuwe opdracht verliepen vaak professioneel en vlot, maar even vaak geraakte ik gefrustreerd omdat ik vond dat de dienstverlening minder goed tot ondermaats was op het vlak van dossierkennis, transparantie, opvolging,…

“Waarom start je dan zelf geen bureau?” vroeg een vriend me. Natuurlijk! Waarom niet? Ik kende de HR-sector, ik had jarenlange ervaring in sales…en ik wist het toch allemaal zoveel beter!… 4 maanden later was Cantaloupe Interim Management geboren.

Wanneer doen bedrijven en HR Freelancers een beroep op Cantaloupe of haar concullega’s?

Als ze voor een bepaalde periode willen beroep doen op een HR Freelancer, hebben bedrijven verschillende opties:

 1. Ze schakelen onmiddellijk één of meerdere bureaus in, al of niet gespecialiseerd in HR, om voor hen geschikte én beschikbare freelancers te detecteren en voor te stellen.
 2. Even vaak raadplegen ze echter eerst hun eigen netwerk
 3. Ze plaatsen de vacature op hen website en social media, doen een search op LinkedIn of richten zich naar een online platform waar opdrachtgevers en freelancers elkaar rechtstreeks kunnen vinden
 4. Indien optie b & c geen resultaat geven én de nood aan bijkomende HR-expertise blijft bestaan of nog urgenter wordt, besluiten bedrijven alsnog om een beroep te doen op een bureau zoals Cantaloupe. Het is dan aan ons en onze concullega’s om de opdrachtgevers te bewijzen dat hun beslissing om een bureau in te schakelen de juiste was!

Wat betreft de HR Freelancers leert mijn ervaring dat het overgrote deel open staat voor samenwerking met een bureau als Cantaloupe. Zelf ben ik nog geen freelancer tegengekomen die zich hiervoor a priori afsluit. Het is natuurlijk logisch dat ze vaak, net als de bedrijven, eerst hun eigen netwerk aanspreken of de vacatures op de verschillende sociale media en online platformen screenen om een nieuwe interessante opdracht te vinden. Indien dit echter geen resultaat oplevert of indien ze zelf geen tijd vinden om te investeren in hun eigen marketing, is samenwerking met een bureau welgekomen.

Best Practices Cantaloupe > Freelancers

Zonder van een haat/liefde verhouding te willen spreken, hoor ik van HR Freelancers regelmatig dezelfde irritaties die ik vroeger ook soms voelde knagen:

 • “bureau’s nemen te hoge marges en zijn niet transparant is hun prijszetting”
 • “ze contacteren je voor een opdracht, je stuurt hen je recent cv…en daarna hoor je niets meer”
 • “ze vallen me lastig me voor een opdracht die totaal niet aansluit bij mijn profiel”
 • “ze bellen me voor een “interessante opdracht”, maar die consultant wist duidelijk zelf helemaal niet waarover het gaat. Hoe kan hij me dan correct bij de klant voorstellen?”

Door het maximaal streven naar een selectieve en kwaliteitsvolle benadering, transparantie en een “just enough” after sales wil Cantaloupe Interim Management zich zo respectvol mogelijk naar de HR Freelancers opstellen

(Een correcte en tijdige betaling is natuurlijk ook essentieel, maar té evident om het hier verder over te hebben)

1. Een selectieve en kwaliteitsvolle benadering

We contacteren alleen maar die freelancers bij wie we zelf een grote match zien met het door de klant gevraagde profiel. We beperken ons in regel tot het voorstellen van, indien beschikbaar, 2 à 3 volwaardige kandidaten. Dit voorkomt dat er bij de freelancers valse verwachtingen gecreëerd worden, evenals tijdsverlies en het verspillen van energie dat beter in andere projecten kan geïnvesteerd worden.

We informeren eveneens de gecontacteerde freelancers maximaal over de desbetreffende opdracht. Dit is niet altijd even evident omdat de opdrachtgever zelf soms karig is met de informatie. In zulke gevallen slagen we er meestal zelf in om via verschillende kanalen (website, LinkedIn, pers,…) bijkomende info te verzamelen die de freelancer een beter zicht op de opdracht kan geven.

2. Transparantie over de status van de kandidatuur

Nadat we de toezegging van de freelancer gekregen hebben om zijn/haar kandidatuur voor te stellen, sturen we een mail met 1) de bevestiging dat we de kandidatuur effectief ingediend hebben en 2) de vermelding van de afgesproken dagprijs alsook de prijs die Cantaloupe aan de klant voorstelt.

Daarnaast pogen we de HR Freelancer zo goed mogelijk op de hoogte houden van de status van de kandidatuur: we spreken concreet af wanneer er feedback kan verwacht worden, we informeren wanneer en waarom er vertraging is, welke hindernissen opduiken, welke acties we ondernemen om feedback te krijgen,…..

3. Transparantie over prijszetting en commissie

Cantaloupe is transparant wat betreft haar prijszetting en dat wordt duidelijk geapprecieerd. De freelancer weet steeds wat de commissie is die Cantaloupe aanrekent en kent dus de dagprijs die de opdrachtgever voor zijn/haar prestaties betaald. Voor 2018 is de commissie van Cantaloupe gemiddeld 17,5%. Deze transparantie bevordert een open gesprek tussen Cantaloupe en de freelancer over het bepalen van een faire en marktconforme fee.

De vaak terechte frustraties bij de HR Freelancer over de commissie die bureau’s hanteren, zijn volgens mij vooral te wijten aan het niet communiceren hierover en de freelancer dus pas achteraf, wanneer hij/zij de opdracht reeds een paar weken aan het uitvoeren is, te weten komt wat de klant effectief betaald. En soms is het schrikken….

Indien de freelancer op voorhand weet welke commissie het bureau hanteert, is het aan hem/haar te beslissen of een samenwerking opportuun is.

4. ”Just Enough” after sales

Sommige freelancers stellen een frekwente opvolging door het bureau dat hen geplaatst heeft op prijs. Anderen zien dit graag beperkt tot het minimum noodzakelijke. Goede afspraken hieromtrent zijn aangewezen. Een respectvolle houding t.o.v. de freelancer houdt evenwel in dat de opvolging geen gemaskeerde pogingen zijn om informatie te verkrijgen over mogelijks andere opdrachten bij de klant. Anderzijds is Interim Management/Freelancing bij uitstek een dynamisch gegeven. Soms kan de opdracht een andere richting uitgaan als oorspronkelijk voorzien en dienen bepaalde verwachtingen bijgesteld te worden. Bureau’s zoals Cantaloupe hebben hier een grote toegevoegde waarde in het leveren van een professionele bemiddeling die bijdraagt tot een vlotte verderzetting van de samenwerking of kan resulteren in een voor alle partijen correcte voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

Best Practices Cantaloupe > bedrijven

Volgende elementen in de dienstverlening van tussenspelers zoals Cantaloupe worden door bedrijven duidelijk geapprecieerd:

 1. Het kunnen fungeren als volwaardige gesprekspartner, zowel op het vlak van Human Resources als wat betreft bedrijfsleven in het algemeen. Het begrijpen wat de klant wil, het maken van zinvolle suggesties, het correct inschatten van de content, het snel voeling krijgen met de corporate culture,…
 2. Het voorstellen van een select aantal kandidaten die elk een hoge match vertonen met het gevraagde profiel. Alleen maar déze kandidaten voorstellen waar je als bureau zelf in gelooft en die ook effectief voor 100% in de opdracht geïnteresseerd zijn.
 3. Een regelmatige rapportering van de status van de search. Binnen de 72 uur heeft de opdrachtgever een eerste status, met vaak reeds concreet resultaat, én heeft hij ook uitsluitsel of de search al dan niet suksesvol zal ingevuld worden.
 4. Transparantie wat betreft prijszetting: de commissie die Cantaloupe hanteert, gemiddeld 17,5% in 2018, kan steeds in concrete cijfers gecommuniceerd worden
 5. “Just Enough” after sales. Net zoals bij de freelancer is het kwestie van aanvoelen en goed afspreken wat de meest aangewezen frekwentie van opvolging is. Maar ook voor de klant betekent het professioneel uitvoeren van een bemiddelende rol bij bv. afwijkende verwachtingen tussen het bedrijf en de freelancer of het instaan van een correcte voortijdige beëindiging van de samenwerking een significante toegevoegde waarde.

“Uitermate!”

“Uitermate!” Da’s mijn antwoord op “En….ben je blij met Cantaloupe?”, een vraag die ik vaak krijg nadat ik met het nodige vuur de activiteiten van Cantaloupe heb verduidelijkt:

 • Cantaloupe brengt effectief mensen bij elkaar: bedrijven én HR Freelancers met een specifieke expertise die anders elkaar niet voor een welbepaald project zouden gevonden hebben. Daarin slagen geeft telkens weer een kick.
 • Cantaloupe heeft me de laatste 6 jaar daarnaast ook zelf met een paar honderd interessante personen  laten kennis maken. Ik heb veel van hen opgestoken, zowel wat betreft hun HR kennis als hun parcours in het algemeen.
 • Ten slotte: het businessmodel van Cantaloupe werkt. Op de HR Interim Management markt is er duidelijk plaats voor een niche speler met oog voor kwaliteit, transparantie en respect.