1. Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Cantaloupe Interim Management, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Begijnhof 8A/10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0883.309.228.

Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contactadres: info@cantaloupe-im.eu.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

2.1. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen

 • Om te weten wie u bent:
  • Naam
  • Voornaam
 • Om u te contacteren:
  • Telefoonnummer
  • Faxnummer
  • E-mailadres
 • Om te factureren of betalingen uit te voeren:
  • Bankrekeningnummer

2.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen

Cantaloupe Interim Management verwerkt soms publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, …

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe.

2.3. Wat u ons vertelt kan worden verwerkt

Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang van de situatie heeft Cantaloupe Interim Management bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die Cantaloupe Interim Management opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd.

Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom Cantaloupe Interim Management deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met Cantaloupe Interim Management: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluiten met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van: uitwisseling m.b.t. het aanbieden van werknemers/zelfstandigen voor bepaalde projecten en uitnodigingen en informatie voor evenementen.De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.
 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.
 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.

4. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen.

Cantaloupe Interim Management verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om de volgende ontvangers:

 • Accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning
 • ICT-dienstverleners

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken.

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijv. voor facturen is dit 7 jaar.

6. Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen?

6.1. U kunt uw gegevens inkijken

Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.

Cantaloupe Interim Management zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).

U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

6.2. U kunt uw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.

6.3. U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

6.4. U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken.

Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

6.6. U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt.

Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld.

6.7. U kunt uw toestemming intrekken

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.

Bovendien melden we u dat u te allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.

7. Cookie policy

7.1. Use of cookies

Cantaloupe Interim Management shall always inform visitors to its websites about the use of cookies. Cookies are small text files stored on the hard disc of the computer of visitors to the website. They contain information such as the surfer’s language preference, so that he does not have to indicate it again upon a subsequent visit to the website. Some cookies ensure that the website is displayed graphically in a neat fashion, others that a website application works. If you do no want a website to place cookies on your computer, you can set your browser to that effect.

7.2. How do you block cookies?

You can block cookies by setting your browser accordingly for that purpose:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Bear in mind that when you block cookies certain graphic elements will not appear as nicely, or that you will not be able to use certain applications.

7.3. Which cookies do we use on WWW.CANTALOUPE-IM.EU?

An overview of functional and non-function cookies used on this site is provided below:

_ga – WWW.CANTALOUPE-IM.EU – non-functional cookie.

Cookie purpose description – Google Analytics: used to keep statistics. Keeps track of how the user visits the website so as to improve services and online portals. This cookie keeps track of the traffic source and campaign data. Find out more.

Expires after 2 years.

__utma – WWW.CANTALOUPE-IM.EU – non-functional cookie

Cookie purpose description – Google Analytics: used to keep statistics. Keeps track of how the user visits the website so as to improve services and online portals. This cookie keeps track of the traffic source and campaign data. Find out more.

Expires after 2 years.

__utmb – WWW.CANTALOUPE-IM.EU – non-functional cookie

Cookie purpose description – Google Analytics: used to keep statistics. Keeps track of how the user visits the website so as to improve services and online portals. This cookie keeps track of the traffic source and campaign data. Find out more.
Expires after 30 minutes.

__utmc – WWW.CANTALOUPE-IM.EU – non-functional cookie

Cookie purpose description – Google Analytics: used to keep statistics. Keeps track of how the user visits the website so as to improve services and online portals. This cookie keeps track of the traffic source and campaign data. Find out more.

Expires at the end of the active session.

__utmt – WWW.CANTALOUPE-IM.EU – non-functional cookie

Cookie purpose description – Google Analytics: used to keep statistics. Keeps track of how the user visits the website so as to improve services and online portals. This cookie keeps track of the traffic source and campaign data. Find out more.

Expires after 10 minutes.

__utmz – WWW.CANTALOUPE-IM.EU – non-functional cookie

Cookie purpose description – Google Analytics: used to keep statistics. Keeps track of how the user visits the website so as to improve services and online portals. This cookie keeps track of the traffic source and campaign data. Find out more.

Expires after 6 months.

devplus_wpcf7_cookie – WWW.CANTALOUPE-IM.EU – functional cookie

Cookie purpose description – dev+: As spam robots cannot place cookies on the visitor’s computer themselves, this cookie functions as a verification that the visitor is a person and not a robot. This cookie contains only the time period during which the visitor visited the current page for the first time. If this cookie cannot be stored, a visitor cannot send a form to this website. S/he gets a message with a request to enable cookies.

Expires at the end of the active session.